Procvičování

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Rytmus
Minuet 3/4 rytmus - bubnujeme oběma rukama

ČESKÝ JAZYK
Párové souhlásky
Párové souhlásky
Druhy vět
Věta - souvětí
Věta jednoduchá - souvětí
Podstatná jména, slovesa, předložky
Významy slov
Význam slov
Slova opačná
Slova protikladná
Slova souznačná
Slova souznačná
Slova mnohoznačná
Stavba slova
kořen slova
pádové otázky
pádové otázky
podstatná jména - rod, pád
pády podstatných jmen
slovesa - čas
slovesa - čas
slovesa - číslo
slovesa - číslo
slovesa - osoba
slovesa - osoba
slovesa - osoba, číslo, čas
slovesa - osoba, číslo, čas
vyjmenovaná slova po B
tvary slovesa být nebo bít
vyjmenovaná slova po L
vyjmenovaná slova po M
vyjmenovaná slova po P
vyjmenovaná slova po S
vyjmenovaná slova po V
předpony vy-, vý-
kořen slov
vyjmenovaná slova
vyjmenovaná slova - procvičování

MATEMATIKA
Počítadlo do 100
Násobení, dělení
Násobení, dělení
Porovnávání výsledků násobení a dělení
Porovnávání
Sčítání, odčítání do 100 - bez přechodu10
Sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes 10
Čísla do 1000
Slovní úlohy do 100
Slovní úlohy - nakupování
Slovní úlohy
Složené slovní úlohy
Příklady se závorkou
počítejme - sčítání, odčítání do 100
počítejme do 100
počítáme
počítáme
převody jednotek délky
pamětné sčítání, odčítání do 1000
pamětné sčítání, odčítání do 1000
sudoku
piškvorky
piškvorky 2
dělení se zbytkem
násobení a dělení mimo obor násobilek

ANGLICKÝ JAZYK
Happy Street - poslech
Numbers
At school
slovní zásoba - learning chocolate
hry, poslech, čtení, psaní
slovní zásoba - angličtina pro děti
slovní zásoba - anglická cvičení

PRVOUKA
vesmír
střídání dne a noci, roční období
Adventní kalendář
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Velikonoce