Probrané učivo

ČJ - slovní druhy, vyjmenovaná slova, kořen, předpona, přípona, bě, pě, vě - uč. 33
M - čísla do 10 000,zaokrouhlování, kolmice a rovnoběžky - uč.33 , G str.13
VL - uč. str.27 Karel IV., list 10
AJ - uč. str.18, PS str.21 time, slov. PS 95 unit 3 , opakovat have - has, haven't - hasn't, likes - doesn't like
HV - rytmus můžete procvičit zde: rytmus 1, rytmus 2, rytmus 3, rytmus opakování