Probrané učivo

3.6.
Čj -
M - opakování, uč. str. 39, PS 28 / 1

  1. Čj - vyjmenovaná slova po V - vy - vysoký - výt, PS 24 / 1, 2, 3 M - dělení momo obor násobilek, uč. str. 34

  1. Čj - vyjmenovaná slova po V, úvod, vysvětlení
   M - dělení momo obor násobilek, uč. str. 33

  1. Čj - opakování mluvnické kategorie podst. jmen a sloves
   M - dělení mimo obor násobilek, uč. str. 32

  1. M - opakování - PS 25 - 26 (bez geometrie)

  1. Čj - opakování určování mluvnických kategorií podst. jmen a sloves
   M - slovní úlohy, PS 23 - 24

  1. Čj - věta a souvětí - tvoření vět podle větného vzorce, slovesa - číslo a čas, PS 35/1 - 3
   M - násobení a dělení 10, 100, opakování - rozklad trojciferných čísel, hledání otázek ve slovních úlohách

  1. Čj - věta a souvětí, PS 39 / 1 dole, 41 / 1 tabulka
   M - slovní úlohy, opakování, PS 17 / 4, 5

  1. Čj - pracovní list koumák (vyjmenovaná slova po B, L, M, P)
   M - pracovní list Koumák (dělení se zbytkem)

30.4.
Čj - pády - opakování (ve čtvrtek bude testík), základní skladební dvojice ve větě, podmět, přísudek, PS 39 / 1, 2
M - dělení se zbytkem (všechna čísla), geometrie - opakování mnohoúhelníky, obvod, obsah, PSG - 32 - 33

29.4.
Čj - opakování pády, vyjmenovanáslova B, L, M, P, přídavná jména
M - dělení se zbytkem s dělitelem 9, PS str. 15 dokončit

16.4.
Čj - vyjmenovaná slova po P (kopyto - klopýtat - třpytit se - zpytovat), PS 19
M - dělení se zbytkem - dělění 5, PS 14 / 8, 9, 10 + 13 / 1 (zapsat úlohu do malého sešitu)

  1. Čj - vyjmenovaná slova po P (netopýr - slepýš - pyl), PS 18 / 1, 2, 3 M - dělení se zbytkem - dělení 4, PS 12

9.4.
Čj - vyjmenovaná slova po P, opakování přídavná jména, abeceda

9.4.
Čj - opakování vyjm. slova po B, L, M
M - dělení se zbytkem - úvod. Opakování nasobilky 2 a 3, vyvození dělení se zbytkem, procvičování

8.4.
Čj - opakování vyjmenovaná slova, doplňovačky, mluvnické kategorie podst. jmen. (vymýšlení podst. jm. podle zadaného pádu, čísla a rodu)
M - opakování - odčítání pod sebou, zaokrouhlování na 10 i 100, pamětné + a -, násobení a dělení desítkami.

5.4.
Koumák - téma sny - složené úlohy, čtení s porozuměním, grafy, ...

3.4.
Čj - určování podstatných jmen - pád, číslo, rod, životnost
M - časové údaje, orientace v roce, opakování násobilky

2.4.
Čj - dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl - PS 39 / 1, 2, 3
M - opakování zaokrouhlování na 10 a 100, PS 9 (celá)
HV - synkopa, rytmus lze procvičit na youtube:

26.3.
Čj - hmyz, myš, hlemýžď
M - PS 7/1, 2, 4, 5, geometrie str. 28 - 29 (bez cvičení 29/1B)

25.3. Čj - My, mýt, myslit, mýlit se, PS 35-36
M - PS 6, geometrie PS 22, 23, 26

19.3.
Čj - vyjmenovaná slova po M, význam slov, PS 35 / 1, 2
M - procvičování pamětného sčítání do 1000

18.3.
Čj - vyjmenovaná slova po M, řada slov
M - PS 4 / 7 - 10

15.3.
úkoly z Koumáka

14.3.
Čj - opakování - vyjmenovaná slova B, L
M - PS str. 3

13.3.
Čj - opakování - podst. jména, slovní druhy

12.3.
Čj - pád podstaných jmen, PS 16/2
M - písemné odčítání do 1000 - opakování, PS 43 - 45 - ústně

11.3.
Čj - pád podstatných jmen, uč. str. 102 ústně
M - pamětné odčítání do 1000, uč. 40 - 41 - ústně

8.3.
Čj - vyjmenovaná slova po L - opakování, slova příbuzná, synonyma
M - trojúhelníky, čtyřúhelníky a mnohoúhelníky, osová souměrnost

7.3.
Čj - číslo podstatných jmen, PS 15/1, 2, 3
M - písemné sčítání PS 2/7, zápis slovních úloh, geometrie PSG 25/2A,B,C,D

6.3.
Čj - opakování - rod podst. jmen, PS 14/2

5.3.
Čj - rod podstatných jmen, PS 14/1
M - zápis slovních úloh, uč. 33/4 a 34/7 do malého sešitu
Hv - Vyletěla holubička, stupnice C dur, rytmus v písničce, flétna, PL hudební abeceda - šnek

  1. Čj - opakování
   M - opakování násobilka, slovní úlohy, písemné sčítání, PS2 1 / 1-5

26.2.
Čj - zájmena, částice, PS 2 7/2, 12/1, 2 M - litr, hektolitr, geometrie - obvod a obsah, PS 24 / 1 a 25 / 1

25.2.
Čj - opakování přídavná jména, nově zájmena (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací)
M - mnohoúhelníky, PSG 23 / 1

22.2.
Čj - Vyjmenovaná slova po L (úkoly z Koumáka)
M - geometrie, útvary v rovině (úkoly z Koumáka)

21.2.
Čj - číslovky, skládání vět podle vzorců slovních druhů, PS2 - 8 / 2, 4
M - kilogram, gram, tuna, PS 35 / 2, 3, opakování

20.2.
Čj - Vyjmenovaná slova, PS 34 / 1 - 4

19.2.
Čj - slovní druhy, nově číslovky, uč. 90 / 1 ústně
M - opakování - test PS 33 - 34 / výběr
Čt - čítanka - rýmy (63), básnička (63), hádanky (70)

18.2.
Čj - Opakování - vyjmenovaná slova B, L, abeceda
M - Opakování - + a - do 1000, geometrické útvary v rovině, převody jednotek

7.2.
Čj - vlys - plytký - Volyně, opakování všech VS
M - Násobení a dělení 10, 100, písemné odčítání, PS 32 / 8, 9, 11

6.2.
Čj - lýko - lyže - pelyněk - plyš

5.2.
Čj - vzlykat - lysý - lýtko, PS 32/1, 2, 5
M - násobení desíti a stem, PS 30/8, 9, 10, 11, 12, 13

4.2.
Čj - opakování - slovní druhy, párové souhlásky, vyjmenovaná slova, význam slov, abeceda
M - opakování - malá násobilka, + a - do 100, + a - do 1000, slovní úlohy

31.1.
M - PS 31 / 1 - 5

30.1.
Čj - polykat - plynout - plýtvat, uč. 51 (ústně), PS 31 / 1, 2, 4
M - opakování do 1000, PS 29 celá

29.1.
Čj - přednáška o včelařství + medová snídaně

28.1.
Čj - Vyjmenovaná slova po L, slyšet - mlýn - blýskat se, uč. 50 ústně, PS 30 / 1, 2
M - opakování + a - do 1000, PS 27 / 1, 3, 4, geometrie PS geom. str. 15

23.1.
Čj - spojky (opakování), tvoření souvětí se spojkami, slovesa (vyhledávání), pořadí slovních druhů
M - geometrie - přímka (opakování)
Čt - práce s textem, čítanka 60 (půl článku), otázky 1, 2, 3

22.1.
M - uč. str. 17, sč. a odč. typu 220 + 80, 600 - 40
Čj - opakování
Hv - délky not a pomlk

21.1.
Čj - pololetní písemná práce M - sčítání a odčítání desítek do 1000, uč. str. 16

18.1.
Čj - význam slov, vyjmenovaná slova, úkoly z Koumáka
M - přednost násobení, závorky, trojůhelník, prostorová představivost - úkoly z Koumáka
Čt - práce s textem, vyhledávání informací, užití v početních úlohách

17.1.
M - slovní úlohy na + a - do 1000
Pč - pekaři - linecké těsto

16.1.
Čj - Bydžov, Přibyslav, Zbyněk, uč. str. 47 M - Příklady typu 305 - 5, 324 - 8, 302 - 9, uč. str. 14

15.1.
M - Písemná práce z matematiky
Hv - Délky not a pomlk, hudebě-matematická šiifra, Mamma mia

14.1.
Čj - kobyla, býk, babyka, PS 27/1, 2 (dole)
M - opakování k písemné práci. Pololetní písemná práce zítra: sudá-lichá čísla, zaokrouhlování, + a - do 100. malá násobilka, složená slovní úloha, geometrie (úsečka, body, polopřímka, přímka, trojúhelník, čtverec).

9.1.
Čj - obyčej, bystrý, bylina, PS 27/1, 2
M - uč. str. 13, příklady typu 300 + 6, 312 + 7, 356 + 8, 398 + 6

8.1.
Čj - příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, PS 26

7.1.
Čj - vyjmenovaná slova po B - být, bydlet, obyvatel, byt, příbuzná slova a jiné tvary, PS 25
M - opakování řazení čísel a +, - do 1000, příklady typu 200 + 500, 1000 - 800, 300 + 45, 876 - 76, ušč. str. 7 - 10

3.1.
Čj - tvary slovesa být, bydlet, obyvatel, byt, uč. 43 / 3 - 4 věty se zdůvodněním do malého sešitu
M - převody jednotek, numerace do 1000 - po 1, 10, 100

18.12.
Čj - sloveso být - opakování - jiné tvary a slova příbuzná, PS 24 / 1
Hv - flétna O Šípkových růžích, rytmus - pomlka čtvrťová

17.12.
Čj - tvary slovesa být (bychom, bysme, by, bys, kdybys, aby, kdyby, ...), PS 24 / 2, 3
M - sčítání a odčítání stovek, uč. 10 - 11

14.12.
Čj - návštěva školního psychologa - třídní klima M - geometrie - opakování - přímka, úsečka, náleží, shodný, geometrické tvary a tělesa, prostorová představivost. PS 10 - 11, 13

13.12.
Čj - vyjmenovaná slova po B, sloveso být / bít - procvičování s odůvodňováním (viz. 12.12.)
M - slovní úlohy s průnikem PS 24 / 7, 8, řazení čísel do 1000 - procvičování

12.12.
Čj - vyjmenovaná slova po B, sloveso být / bít. Zdůvodňujeme nejen správným významem slova, ale hlavně správným tvarem a zařazením ke slovesu. Všechna slovesa odvozená (předponami a příponami) od slovesa být, dáváme do tvaru budoucího času - BUDE, slovesa odvozená od bít patří k tvaru BIJE. Např.: Hodiny odbily (hodiny zítra odbijí), odbyl úkol (odbude úkol), přibil hřebík (přibije hřebík), přibyl nový žák (přibude nový žák), ... V domácích úkolech budou děti vždy zdůvodňovat (za slovo do závorky nebo v PS nadepsat) správným tvarem.
M - Porovnávání čísel do 1000, uč. str. 7, PS 23 / 3, 4, 5 - dokončení

11.12.
Čj - vyjmenovaná slova po B, pamětné upveňování, hry, PS (1. díl zelený) 23 / 1, 2 (dole)
Hv - tón d2, E papa waiari - maorská píseň, lze najít zde.

10.12.
Čj - opakování tvarosloví, vyjmenovaná slova po B - úvod
M - numerace do 1000, znázornění na číselné ose, uč. str. 6, PS 23 / 3, 4, 5

7.12.
Čj + M - úkoly z Koumáka - tvarosloví - předpona, kořen, přípona

6.12.
Čj - opakování slovní druhy, pravopis
M - Numerace do 1000, uč. str. 5

5.12.
Čj - předložky, PS 10 / 1, 2 (dole) M - numerace do 1000, uč. str. 4 / 5, 6

4.12.
Čj - slovní druhy
Hv - opakování noty, délka a výška, čtení not a jejich délek (slovně nebo na flétnu). Postupně budou všichni zkoušeni.

3.12.
Čj - opakování M - numerace do 1000, uč. 3 / 1, 2, 3 (ústně), PS 23 / 1, 2

28.11.
Čj - slovní druhy, PS 9 / 4, 5 M - geometrie, mnohoúhelníky, vrcholy, strany, geometrická tělesa - názvy.

27.11.
Čj - slovesa
M - geometrie, konstrukce úsečky, PS 8 / 3, 4, 5

26.11.
Čj - opakování slovní druhy
M - geometrie, měření úsečky, PS 8 / 1, 2, pojem shodná úsečka

23.11.
Čj + M - skupinová práce, počítání se závorkami, mnohoúhelníky, sčítání a odčítání pod sebou, slovní úlohy, dělení hlásek, oprav chybnou větu, synonyma, antonyma, párové souhlásky

22.11.
Čj - opakování přídavná jména, úvod - slovesa, PS 9 / 1, 2
M - pamětné sčítání do 100, pojem a zápis náleží, nenáleží, PS Geometrie - str. 4

20.11.
Čj - opakování podstatná jména, přídavná jména, věta, souvětí

19.11.
Skupinová práce - souvětí, ú/ů, světové strany, orientace v plánku, slovní úlohy

16.11.
Čj - zajímavé a logické úlohy - hrátky s písmeny a slabikami
M - logické hádanky, geometrie - bod, přímka, ..

15.11.
Čj - přídavná jména PS 6 / 4, 1 (polovina), opakování slovní druhy
M - zaokrouhlování, PS 21 / celá

14.11.
Čj - přídavná jména, PS 6 / 2, 3
M - čtvrletní písemná práce

13.11.
Čj - opakování - podstatná jména M - úsečka, zápis délky úsečky, rýsování úsečky dané délky, PS geometrie str. 6

12.11.
Čj - sloh - PS 28 (pozvánka) M - opakování

9.11.
Čj - podstatná jména - PS 6 - dokončit. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů . Vlastnosti procvičit ve cvičení 6, děje ve cvičení 7. M - slovní úlohy, zápis, pís. sčítání a odčítání

8.11.
Čj - podstatná jména - PS 5/celá
M - PS 18 /celá

7.11.
Čj - podstatná jména, PS 4 / 4, 5
M - slovní úlohy, odčítání pod sebou, PS 17 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

6.11.
Čj - SLovní druhy, hry, PS 3 / 2, 3 M - písemné odčítání, soutěže

5.11.
Čj - Tvarosloví - slovní druhy, PS str. 2/ 1, 2, 3a
M - písemné sčítání, opakování a soutěže

2.11.
Čj - opakování - Koumák
M - opakování - Koumák

1.11.
Čj - slovní druhy, PS 2 - 2 / 1, 2, 3a
M - sudoku, PS 16 - celá

31.10.
Čj - opakování - rozdíl mezi slovy příbuznými a jiným tvarem slova. Do sešitu vymysli věty s: mlýn (příbuzné slovo), voda (příbuzné slovo), král (jiný tvar), lyže (jiný tvar), sýr (příbuzné slovo).
M - sčítání pod sebou bez i s přechodem, PS 15 / 1, 2, 3, 6, geometrie PS 16 / 11, 12

26.10.
Čj - opakování od začátku roku, PS 22 / 2
M - přednost násobení a dělení, vzdálenost bodů, slovní úlohy složené, PS 14 / 8 - 10, 12, 13, str. 15 / 4, 5

25.10.
Čj - slova příbuzná, PS 19/3-5, hláskosloví, PS 21 / 2
M - slovní úlohy, úsečka, délka úsečky, PS 12 / 10 - 12, str. 13 / celá

24.10.
Čj - jiný tvar slova x slovo příbuzné. Kdo chyběl, ať se při příchodu přihlásí o vysvětlení!!!, uč. str, 36 - rámeček. Do sešitu zapsat věty : Ryba bez ryby šla k rybě pro rybu. Rybo, o rybě nemluv s rybou! Doplnit PS 19 / 1, 2
Čt - PS 3 - Příběh podle obrázků
M - opakování, PS 9 / 5, 10 / 6, 8, 9, 10, 11 / 3, 4, 12 / 7, 8, 9

23.10.
Čj - opakování párové souhlásky, tvrdé a měkké slabiky, diktát

22.10.
Čj - opakování párové souhlásky
M - opakování převody cm - mm, násobilka 1 - 9, slovní úlohy

10.10.
Čj - slova citově zabarvená, PS 17 / 1, 2
M - slovní úlohy, otázky, výpočet, PS 7 / 1, 5, 6

9.10.
Čj - opakování - význam slov
M - násobilka 8, geometrie - bod - opakování

8.10.
Čj - slova mnohoznačná, PS 17 / 1, opakování synonyma PS 16 / 1, 2
M - násobilka 8 - NOVÁ, procvičování, soutěže, slovní úlohy - doplň otázku, sestav výpočet
Čt - čítanka str. 12 - 13, otázky za článkem

5.10.
Čj - synonyma, diktát
M - slovní úlohy, zápis, geometrie, délka úsečky, zápis, PS 6

4.10.
Čj - slova protikladná, PS 15 / 1, 2, 4
M - slovní úlohy, PS 5 / 5 - 9

3.10.
AJ Hájk - numbers 0-20, colours, alphabet, uč po str. 10, PS po str. 8
Čj - bě, pě, vě, mě, opakování, PS 9 / 5, 6
M - násobilky 2 - 7, zápis slovní úlohy v malém sešitu

2.10.
Čj - slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, PS 8 / 2, 3, 4

1.10.
Čj - psaní I / Y po tvrdých a měkkých souhláskách, PS 7/5, 6, 8
M - násobilka 7, složené slovní úlohy, PS 5 / 3, 4

26.9.
Čj - psaní ů / ú, PS 5 / 4, 5
M - násobilka 6, slovní úlohy, ústní sčítání do 100
Nezapomínejte denně chvíli číst a nosit zapsané knížky.

25.9.
Čj - psaní ů / ú, PS 5 / 2. 3
M - slovní úlohy, násobilky 2 - 5, PS 4 / 12

24.9.
Čj - dělení hlásek
M - slovní úlohy, PS 3 / 7 - 10 AJ Haj - pozdravy, představení, numbers

 • PS po str. 3, uč. po str. 5

13.9.
Čj - věta, význam slova, PS 3 / 7 a)b)c)d)e)
M - násobění a dělení 2, 3, 4, PS 3 / 1 - 6

12.9.
Čj - abeceda, PS 4 / 2, 3
M - opakování bod, přímka, úsečka, polopřímka, PS 2 / 11, 12, 13, 14, 15

11.9.
M - čísla jednociferná a dvouciferná, sčítání a odčítání v oboru do 100, PS str. 1 (celá)

10.9.
Čj - opakování, věta, slovo, slabika, hláska, PS str. 2
M - opakování násobilka 3 a 4