Probrané učivo

13.12.
Čj - vyjmenovaná slova po B, sloveso být / bít - procvičování s odůvodňováním (viz. 12.12.)
M - slovní úlohy s průnikem PS 24 / 7, 8, řazení čísel do 1000 - procvičování

12.12.
Čj - vyjmenovaná slova po B, sloveso být / bít. Zdůvodňujeme nejen správným významem slova, ale hlavně správným tvarem a zařazením ke slovesu. Všechna slovesa odvozená (předponami a příponami) od slovesa být, dáváme do tvaru budoucího času - BUDE, slovesa odvozená od bít patří k tvaru BIJE. Např.: Hodiny odbily (hodiny zítra odbijí), odbyl úkol (odbude úkol), přibil hřebík (přibije hřebík), přibyl nový žák (přibude nový žák), ... V domácích úkolech budou děti vždy zdůvodňovat (za slovo do závorky nebo v PS nadepsat) správným tvarem.
M - Porovnávání čísel do 1000, uč. str. 7, PS 23 / 3, 4, 5 - dokončení

11.12.
Čj - vyjmenovaná slova po B, pamětné upveňování, hry, PS (1. díl zelený) 23 / 1, 2 (dole)
Hv - tón d2, E papa waiari - maorská píseň, lze najít zde.

10.12.
Čj - opakování tvarosloví, vyjmenovaná slova po B - úvod
M - numerace do 1000, znázornění na číselné ose, uč. str. 6, PS 23 / 3, 4, 5

7.12.
Čj + M - úkoly z Koumáka - tvarosloví - předpona, kořen, přípona

6.12.
Čj - opakování slovní druhy, pravopis
M - Numerace do 1000, uč. str. 5

5.12.
Čj - předložky, PS 10 / 1, 2 (dole) M - numerace do 1000, uč. str. 4 / 5, 6

4.12.
Čj - slovní druhy
Hv - opakování noty, délka a výška, čtení not a jejich délek (slovně nebo na flétnu). Postupně budou všichni zkoušeni.

3.12.
Čj - opakování M - numerace do 1000, uč. 3 / 1, 2, 3 (ústně), PS 23 / 1, 2

28.11.
Čj - slovní druhy, PS 9 / 4, 5 M - geometrie, mnohoúhelníky, vrcholy, strany, geometrická tělesa - názvy.

27.11.
Čj - slovesa
M - geometrie, konstrukce úsečky, PS 8 / 3, 4, 5

26.11.
Čj - opakování slovní druhy
M - geometrie, měření úsečky, PS 8 / 1, 2, pojem shodná úsečka

23.11.
Čj + M - skupinová práce, počítání se závorkami, mnohoúhelníky, sčítání a odčítání pod sebou, slovní úlohy, dělení hlásek, oprav chybnou větu, synonyma, antonyma, párové souhlásky

22.11.
Čj - opakování přídavná jména, úvod - slovesa, PS 9 / 1, 2
M - pamětné sčítání do 100, pojem a zápis náleží, nenáleží, PS Geometrie - str. 4

20.11.
Čj - opakování podstatná jména, přídavná jména, věta, souvětí

19.11.
Skupinová práce - souvětí, ú/ů, světové strany, orientace v plánku, slovní úlohy

16.11.
Čj - zajímavé a logické úlohy - hrátky s písmeny a slabikami
M - logické hádanky, geometrie - bod, přímka, ..

15.11.
Čj - přídavná jména PS 6 / 4, 1 (polovina), opakování slovní druhy
M - zaokrouhlování, PS 21 / celá

14.11.
Čj - přídavná jména, PS 6 / 2, 3
M - čtvrletní písemná práce

13.11.
Čj - opakování - podstatná jména M - úsečka, zápis délky úsečky, rýsování úsečky dané délky, PS geometrie str. 6

12.11.
Čj - sloh - PS 28 (pozvánka) M - opakování

9.11.
Čj - podstatná jména - PS 6 - dokončit. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů . Vlastnosti procvičit ve cvičení 6, děje ve cvičení 7. M - slovní úlohy, zápis, pís. sčítání a odčítání

8.11.
Čj - podstatná jména - PS 5/celá
M - PS 18 /celá

7.11.
Čj - podstatná jména, PS 4 / 4, 5
M - slovní úlohy, odčítání pod sebou, PS 17 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

6.11.
Čj - SLovní druhy, hry, PS 3 / 2, 3 M - písemné odčítání, soutěže

5.11.
Čj - Tvarosloví - slovní druhy, PS str. 2/ 1, 2, 3a
M - písemné sčítání, opakování a soutěže

2.11.
Čj - opakování - Koumák
M - opakování - Koumák

1.11.
Čj - slovní druhy, PS 2 - 2 / 1, 2, 3a
M - sudoku, PS 16 - celá

31.10.
Čj - opakování - rozdíl mezi slovy příbuznými a jiným tvarem slova. Do sešitu vymysli věty s: mlýn (příbuzné slovo), voda (příbuzné slovo), král (jiný tvar), lyže (jiný tvar), sýr (příbuzné slovo).
M - sčítání pod sebou bez i s přechodem, PS 15 / 1, 2, 3, 6, geometrie PS 16 / 11, 12

26.10.
Čj - opakování od začátku roku, PS 22 / 2
M - přednost násobení a dělení, vzdálenost bodů, slovní úlohy složené, PS 14 / 8 - 10, 12, 13, str. 15 / 4, 5

25.10.
Čj - slova příbuzná, PS 19/3-5, hláskosloví, PS 21 / 2
M - slovní úlohy, úsečka, délka úsečky, PS 12 / 10 - 12, str. 13 / celá

24.10.
Čj - jiný tvar slova x slovo příbuzné. Kdo chyběl, ať se při příchodu přihlásí o vysvětlení!!!, uč. str, 36 - rámeček. Do sešitu zapsat věty : Ryba bez ryby šla k rybě pro rybu. Rybo, o rybě nemluv s rybou! Doplnit PS 19 / 1, 2
Čt - PS 3 - Příběh podle obrázků
M - opakování, PS 9 / 5, 10 / 6, 8, 9, 10, 11 / 3, 4, 12 / 7, 8, 9

23.10.
Čj - opakování párové souhlásky, tvrdé a měkké slabiky, diktát

22.10.
Čj - opakování párové souhlásky
M - opakování převody cm - mm, násobilka 1 - 9, slovní úlohy

10.10.
Čj - slova citově zabarvená, PS 17 / 1, 2
M - slovní úlohy, otázky, výpočet, PS 7 / 1, 5, 6

9.10.
Čj - opakování - význam slov
M - násobilka 8, geometrie - bod - opakování

8.10.
Čj - slova mnohoznačná, PS 17 / 1, opakování synonyma PS 16 / 1, 2
M - násobilka 8 - NOVÁ, procvičování, soutěže, slovní úlohy - doplň otázku, sestav výpočet
Čt - čítanka str. 12 - 13, otázky za článkem

5.10.
Čj - synonyma, diktát
M - slovní úlohy, zápis, geometrie, délka úsečky, zápis, PS 6

4.10.
Čj - slova protikladná, PS 15 / 1, 2, 4
M - slovní úlohy, PS 5 / 5 - 9

3.10.
AJ Hájk - numbers 0-20, colours, alphabet, uč po str. 10, PS po str. 8
Čj - bě, pě, vě, mě, opakování, PS 9 / 5, 6
M - násobilky 2 - 7, zápis slovní úlohy v malém sešitu

2.10.
Čj - slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, PS 8 / 2, 3, 4

1.10.
Čj - psaní I / Y po tvrdých a měkkých souhláskách, PS 7/5, 6, 8
M - násobilka 7, složené slovní úlohy, PS 5 / 3, 4

26.9.
Čj - psaní ů / ú, PS 5 / 4, 5
M - násobilka 6, slovní úlohy, ústní sčítání do 100
Nezapomínejte denně chvíli číst a nosit zapsané knížky.

25.9.
Čj - psaní ů / ú, PS 5 / 2. 3
M - slovní úlohy, násobilky 2 - 5, PS 4 / 12

24.9.
Čj - dělení hlásek
M - slovní úlohy, PS 3 / 7 - 10 AJ Haj - pozdravy, představení, numbers

  • PS po str. 3, uč. po str. 5

13.9.
Čj - věta, význam slova, PS 3 / 7 a)b)c)d)e)
M - násobění a dělení 2, 3, 4, PS 3 / 1 - 6

12.9.
Čj - abeceda, PS 4 / 2, 3
M - opakování bod, přímka, úsečka, polopřímka, PS 2 / 11, 12, 13, 14, 15

11.9.
M - čísla jednociferná a dvouciferná, sčítání a odčítání v oboru do 100, PS str. 1 (celá)

10.9.
Čj - opakování, věta, slovo, slabika, hláska, PS str. 2
M - opakování násobilka 3 a 4